Nghĩa của từ: gating

* mt.
sự cho tín hiệu vào; sự chọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gating circuit
 - (Tech) mạch chọn qua cổngĐộng từ BQT - Android App