Nghĩa của từ: genceric point

* đs.
điểm sinh (một mặt)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App