Nghĩa của từ: general factor

* tk.
nhân tố chung (cho tất cả các biến)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App