Nghĩa của từ: general linear group

*
nhóm đơn tuyến tính tổng quát

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App