Nghĩa của từ: generalized

*
được tổng quát hóa; suy rộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

generalized /'dʤenərəlaizd/
* tính từ
 - tổng quát hoá, suy rộng
=generalized function+ (toán học) hàm suy rộng
Động từ BQT - Android App