Nghĩa của từ: generalized space

* top.
không gian suy rộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error