Nghĩa của từ: generation

*
sự sinh ra, sự tạo thành, thế hệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

generation /,dʤenə'reiʃn/
* danh từ
 - sự sinh ra, sự phát sinh ra
 - thế hệ, đời
 - (điện học) sự phát điện
Động từ BQT - Android App