Nghĩa của từ: generation of random numbers

* xs.
sự tạo ra các số ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App