Nghĩa của từ: generatrix

*
đường sinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

generatrix /'dʤenəreitriks/
* danh từ, số nhiều generatrices
 - (toán học) đường sinh
Động từ BQT - Android App