Nghĩa của từ: generic

*
chung (cho một loại); hhđs. sinh || đồng loại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

generic /dʤi'nerik/
* tính từ
 - có đặc điểm chung của một giống loài; (thuộc) giống loài
 - chung
Động từ BQT - Android App