Nghĩa của từ: generically exact

* hh.
khớp nối chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error