Nghĩa của từ: genetic(al)

*
(thuộc) di truyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

genetic(al)
- (thuộc) di truyềnĐộng từ BQT - Android App