Nghĩa của từ: genre of a surface

* top.
giống của mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error