Nghĩa của từ: genre of an entire function

* gt.
giống của một hàm nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error