Nghĩa của từ: genus

*
giống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

genus /'dʤi:nəs/
* danh từ, số nhiều genera
 - (sinh vật học) phái, giống
 - loại
Động từ BQT - Android App