Nghĩa của từ: geodesic torsion

* hh.
đọ xoắn trắc địa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error