Nghĩa của từ: geography

*
địa lý học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

geography /dʤi'ɔgrəfi/
* danh từ
 - khoa địa lý; địa lý học
Động từ BQT - Android App