Nghĩa của từ: geometric distrribution

* tk.
phân phối hình học(xác suất là những số hạng của một cấp số nhân)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App