Nghĩa của từ: geometric invariant

*
bất biến hình học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App