Nghĩa của từ: geometric model

* mt.
mô hình hình học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

geometric model
- (Tech) mô hình hình học