Nghĩa của từ: geometrical distrribution

* tk.
phân phối hình học(xác suất là những số hạng của một cấp số nhân)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error