Nghĩa của từ: geometrical model

* mt.
mô hình hình học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error