Nghĩa của từ: georaphic(al)

*
(thuộc) địa lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

georaphic(al)
- (thuộc) địa lýĐộng từ BQT - Android App