Nghĩa của từ: goniometry

* hh.
phép đo góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

goniometry /,gouni'ɔmitri/
* danh từ
 - phép đo góc
Động từ BQT - Android App