Nghĩa của từ: goodness of fit

* tk.
sự phù hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App