Nghĩa của từ: goods circulation

* kt.
sự lưu chuyển hàng hoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App