Nghĩa của từ: grade of matrix

* đs.
hạng của ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App