Nghĩa của từ: graet

*
lớn, đáng kể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

graet
- lớn, đáng kể
 - infinitely g. vô cùng lớn



Động từ BQT - Android App