Nghĩa của từ: grand lot

* tk.
lô lớn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error