Nghĩa của từ: granular

* vl.
(thuộc) hạt (nhỏ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

granular /'grænjulə/
* tính từ
 - (thuộc) hột, hình hột, như hột
 - có hột
Động từ BQT - Android App