Nghĩa của từ: granule

* vl.
hạt nhỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

granule /'grænju:l/
* danh từ
 - hột nhỏ
Động từ BQT - Android App