Nghĩa của từ: graphical recording

* mt.
sự ghi bằng đồ thị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App