Nghĩa của từ: gravitatinal

* vl.
(thuộc) hấp dẫn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gravitatinal
- (vật lí) (thuộc) hấp dẫnĐộng từ BQT - Android App