Nghĩa của từ: gravitation

* vl.
sự hấp dẫn trọng lực, lực hút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gravitation /,grævi'teiʃn/
* danh từ
 - (vật lý) sự hút, sự hấp dẫn
=the law of gravitation+ luật hấp dẫn
Động từ BQT - Android App