Nghĩa của từ: gravity

* vl.
trọng lực, sức nặng, sự hấp dẫn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gravity /'græviti/
* danh từ
 - (vật lý) sự hút, sự hấp dẫn; trọng lực; trọng lượng
=centre of gravity+ trọng tâm
=force of gravity+ trọng lực
=specific gravity+ trọng lượng riêng
 - vẻ nghiêm trang, vẻ nghiêm nghị
=to preserve one's gravity+ giữ được vẻ nghiêm trang
=to lose one's gravity+ mất vẻ nghiêm trang
 - tính nghiêm trọng, tính trầm trọng (tình hình, vết thương...)
Động từ BQT - Android App