Nghĩa của từ: great gros

*
grôt lớn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App