Nghĩa của từ: gros

*
lớn, thô; toàn bộ, grôt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

grosbeak /'grousbi:k/
* danh từ
 - (động vật học) chim mỏ to (họ chim sẻ)
Động từ BQT - Android App