Nghĩa của từ: group of algebras

*
nhóm các đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App