Nghĩa của từ: group of isotropy

* hh.
nhóm đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App