Nghĩa của từ: group-like

*
tựa nhóm, giống nhóm |

Nghĩa trong từ điển StarDict:

group-like
- tựa nhóm, giống nhóm |Động từ BQT - Android App