Nghĩa của từ: grouped

*
đã nhóm lại |

Nghĩa trong từ điển StarDict:

grouped
- đã nhóm lại |Động từ BQT - Android App