Nghĩa của từ: grouped distrribution

* tk.
phân phối được nhóm, phân phối được chia thành lớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App