Nghĩa của từ: grouping

*
sự nhóm lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

grouping /'gru:piɳ/
* danh từ
 - sự họp thành nhóm
 - nhóm, tổ, đội




Động từ BQT - Android App