Nghĩa của từ: groupoid

* đs.
phỏng nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

groupoid
- (đại số) phỏng nhóm
 - metric g. (đại số) phỏng nhóm mêtric|Động từ BQT - Android App