Nghĩa của từ: growth curve

* tk.
đường tăng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App