Nghĩa của từ: guarantor

* kt.
người bảo đảm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

guarantor /,gærən'ti:/
* danh từ
 - người bảo đảm, người bảo lãnh
Động từ BQT - Android App