Nghĩa của từ: guess

*
đoán, ước đoán; giả định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

guess /ges/
* danh từ
 - sự đoán, sự ước chừng
=to make a guess+ đoán
=it's anybody's guess+ chỉ là sự phỏng đoán của mỗi người
=at a guess; by guess+ đoán chừng hú hoạ
* động từ
 - đoán, phỏng đoán, ước chừng
=can you guess my weight (how much I weigh, what my weight is)?+ anh có đoán được tôi cân nặng bao nhiêu không?
=to guess right (wrong)+ đoán đúng (sai)
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ, chắc rằng
=I guess it's going to rain+ tôi chắc rằng trời sắp mưa
Động từ BQT - Android App