Nghĩa của từ: half-line

* gt.
nửa đường thẳng, nửa tia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

half-line /'hɑ:flaif/
* danh từ
 - nửa đường thẳng
Động từ BQT - Android App