Nghĩa của từ: hard money

* kt.
tiền vay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error