Nghĩa của từ: hardness

* vl.
độ rắn, độ cứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hardness /'hɑ:dnis/
* danh từ
 - sự cứng rắn, tính cứng rắn; độ cứng, độ rắn
=hardness testing+ (kỹ thuật) sự thử độ rắn
 - tính khắc nghiệt (thời tiết, khí hậu)
Động từ BQT - Android App